Regulamin sklepu

Regulamin internetowej sprzedaży karnetów

1.Sprzedaż karnetów realizowana jest przez firmę Jarosław Krachało z siedzibą przy ul. Kusocińskiego 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP 6332070531, REGON  367463158 określaną dalej jako Prana przestrzeń szkoła jogi.

2. Osoba kupująca karnet, określana będzie dalej Uczestnikiem.

3. Przedmiotem sprzedaży są karnety zapewniające Uczestnikowi udział w stacjonarnych zajęcia jogi, kursów oraz biletów na wydarzenia/warsztaty zgodnie z cennikiem i zasadami określonymi dla poszczególnych rodzajów karnetów oraz w ramach aktualnego grafiku Prana przestrzeń szkoła jogi.

4. Realizacja sprzedaży wymaga wypełnienia formularza zamówienia, w którym Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. Poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usługi, niezbędnego kontaktu oraz w celu wszystkich działań niezbędnych do funkcjonowanie systemu sprzedaży karnetów.

5. Prana przestrzeń zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w cenniku.

6. Wniesienie płatności z tytułu zakupu karnetów, kursów oraz biletów na wydarzenia/warsztaty możliwe jest przelewem internetowym na rachunek bankowy Prana przestrzeń szkoła jogi.

7. Karnet jest imienny i nie może być udostępniany osobom trzecim.

8. Ceny karnetów, są cenami brutto.

9. Kupując karnet Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu szkoły.

10. Karnet obowiązuje przez 30 dni od dnia pierwszego użycia.

11. Niewykorzystany karnet nie podlega przedłużeniu, ani zwrotowi lub przeniesieniu na kolejny okres.

12. Zwrot opłaty za zakupiony karnet poprzez system rezerwacji on-line jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu pod warunkiem, że karnet nie został wykorzystany tzn. Uczestnik nie skorzystał z usług, za które zapłacił.

13. Jeżeli zajęcia nie odbywają się z przyczyn leżących po stronie Prana przestrzeń szkoła jogi, to ważność karnetu zostaje przedłużona o odwołane zajęcia.

14. Prana przestrzeń szkoła jogi zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, jeżeli Uczestnik korzysta z karnetu niezgodnie z niniejszym 15. Regulaminem oraz Regulaminem szkoły.

15. Reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres kontakt@pranaprzestrzen.pl .

16. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od dnia wydarzenia będącego przyczyną reklamacji.

17. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania a podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.