Regulamin szkoły

Warunkiem udziału w zajęciach jest zapoznanie się i przestrzeganie poniższego Regulaminu.

§1 KARNETY I OPŁATY
1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub uiszczają jednorazową opłatę przed zajęciami.
2. Karnet jest ważny tylko w określonym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
3. Karnet jest biletem wstępu na salę, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
4. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi.
5. Karnet jest dowodem wpłaty.
6. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

§2 KORZYSTANIE Z USŁUG
1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1, mają prawo:
1. korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
2. używać na sali ćwiczeń własnej maty,
3. korzystać ze wskazówek nauczyciela prowadzącego zajęcia.
2. Prosimy przychodzić punktualnie.
3. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki asan wykonywanych samodzielnie, nie w wskazówki nauczyciela.
4. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu, a przed wejściem na salę prosimy zdezynfekować dłonie.
5. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są
1. poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki praktyki dla zdrowia, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
6. 7. Klient zobowiązany jest:
1. do przestrzegania i zachowania czystości na sali
2. stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń
3. zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szkole – szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
4. wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych uczestnikó zajęć
5. do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie praktyki innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły
6. niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie szkoły
7. do przestrzegania Regulaminu
7. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. 1. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren szkoły.
2. 2. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, itp.
3. 3. Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu